Bases del X premi de teatre infantil Xaro Vidal

El termini finalitza el 8 de setembre de 2009 i la dotació és de 3.600 euros.

Bases del X Premi de Teatre Infantil «Xaro Vidal» Ciutat de Carcaixent

primera.

El premi de Teatre Infantil Ciutat de Carcaixent 2009 està dotat amb 3.600 € i es concedirà a la millor obra inèdita de literatura dramàtica per a públic infantil escrita en valencià. El jurat admetrà també a consideració obres ja representades que no hagen estat publicades. Així mateix, s’admetran adaptacions teatrals d’obres clàssiques, o amb els drets d’autor lliures; igualment seran admeses aquelles que, basades en obres literàries subjectes a drets d’autor, adjunten el consentiment exprés del propietari dels drets d’autor de l’obra en què s’hi inspiren. Si es dóna alguna d’aquestes circumstàncies caldrà que es faça constar expressament en cadascun dels originals presentat a concurs.

En el cas de les adaptacions es valorarà el resultat final del treball de reelaboració i reinterpretació per part de l’autor/a que presenta el text. A tal efecte, caldrà que l’autor/a adjunte un exemplar de la versió original.

segona.

Els participants hauran de presentar els treballs escrits a màquina a doble espai per una cara, en fulls DIN A4, enquadernats degudament, i amb una extensió entre 15 i 50 pàgines.

tercera.

Les obres s’hauran de presentar per quintuplicat, acompanyades de la instància corresponent, en el Registre General de l’Ajuntament de Carcaixent, on s’estendrà el rebut de lliurament oportú, sense el qual no es tornaran posteriorment els originals. Les obres podran presentar-se també amb pseudònim; en aquest cas, hauran d’arribar acompanyades de la plica corresponent, on s’especificaran les dades personals de l’autor/a.

La presentació es podrà fer personalment o per correu certificat. S’hi acceptaran aquelles obres que, per aquest últim procediment, arriben a l’Ajuntament de Carcaixent amb posterioritat a la data de presentació d’instàncies, sempre que la data de certificació siga anterior a la data límit, o bé la mateixa.

El termini de presentació finalitza el dia 8 de setembre de 2009.

quarta.

El jurat estarà format per persones de reconegut prestigi en el món del teatre i de la literatura.

cinquena.

El premi no podrà fraccionar-se entre diverses obres concursants, però sí declarar-se desert.

La resolució del jurat es farà pública durant el mes d’octubre de 2009, en la xxv Mostra de Teatre Ciutat de Carcaixent.

sisena.

L’obra premiada serà publicada per Edicions Bromera dins la col·lecció «Micalet Teatre». El premi es considera pagament dels drets d’autor dels 1.500 primers exemplars que es venguen. De la resta d’exemplars venuts l’autor/a percebrà els drets d’autor corresponents d’acord amb el contracte que subscriurà amb l’editorial.

setena.

L’Ajuntament de Carcaixent es reserva la possibilitat de programar i/o produir l’estrena de l’obra premiada si, al seu parer, es considera oportú, i sense que això signifique cap cost addicional en concepte de drets d’autor per a l’Ajuntament.

vuitena.

Les obres no premiades podran ser retirades pels autors a l’Àrea de Cultura dins el termini de dos mesos, comptadors a partir de la data d’adjudicació del premi, mitjançant la presentació del rebut o resguard de l’imprés de certificació, tal com s’indica en la base tercera. Si en aquest termini no s’han retirat les obres, l’Ajuntament en procedirà a la destrucció.

novena.

La participació en aquest premi implica l’acceptació expressa d’aquestes bases. La decisió del jurat serà inapel·lable.

desena.

Totes les qüestions que la interpretació d’aquestes bases puga plantejar seran resoltes pel jurat.

Carcaixent, abril de 2009

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s